Postupak slanja radova

 

 

Studentska revija za privredno pravo od školske 2014/2015 godine prelazi na sistem otvorenog poziva za radove. To znači da svoj rad možete poslati tokom cele godine, a nakon provere kvaliteta, isti će biti objavljen u narednom broju Revije. Presek se pravi u novembru i martu. Radovi koji su poslati do 31. novembra tekuće godine izaći će na kraju drugog semestra iste školske godine, dok oni poslati od novembra do marta ulaze u jesenji broj Studentske revije za privredno pravo.

 

 

Ukoliko želite da Vaš rad bude objavljen u Studentskoj reviji za privredno pravo, napisan rad je potrebno dostaviti na adresu redakcije (editorial@selr.bg.ac.rs). Molimo Vas da pre slanja vašeg rada isti uskladite sa Uputstvom za autore. Svaki rad takođe mora imati abstrakt i ključne reči, kao i apstrakt na Engleskom, ukoliko to nije jezik na kome je pisan rad. U naslovu imejla naznačite Vaše ime, prezime, kao i naziv teme napisanog rada. Ukoliko je rad preporučen od strane nastavnika, to je takođe neophodno naglasiti.

 

 

Proces provere kvaliteta rada se sastoji iz tri faze. Vaš rad ćemo prvo proslediti članu redakcije, koji će Vam dati korisne savete u cilju poboljšanja kvaliteta rada i vratiti Vam rad na doradu. U ovoj fazi pre svega obraćamo pažnju na adekvatnost same teme i načina na koji je obrađena, zatim na usaglašenost rada sa Uputstvima za autore. Nakon što doratite rad, potrebano je da ga vratite redakciji. U drugoj fazi Redakcija prosleđuje usklađen rad nastavniku, saradniku ili stručnjaku iz prakse. To je po pravilu neko od članova našeg Izdavačkog saveta – recezent, koji piše formalnu recenziju. Sve komentare recezenta prosleđujemo autoru rada. Ukoliko recenzija to zahteva, autor ispravlja rad. Nakon što autor vrati izmenjen rad Redakciji, ćlanovi redakcije proveravaju da li su sugestije ispoštovane, i ukoliko jesu, rad se šalje na lekturu i prelom, i on će se naći u sledećem broju Studentske revije za privredno pravo. 

 

 

Važne napomene:


 

Jezik. Radovi mogu biti napisani na srpskom ili nekom od jezika iz regiona (latinično pismo) ili engleskom jeziku.

 

Poštovanje rokova i Uputstva za autore. Autor mora poštovati naznačene rokove u celom procesu provere rada, i njihovo kršenje će dovesti do neobjavljivanja rada. Isto važi za poštovanje Uputstva za autore.

 

Seminarski radovi. Ukoliko se šalje seminarski rad, on mora biti pregledan od strane mentora seminaskog rada, koji će takođe biti naznačen pored imena autora.